Sällskapet Natura välkomnar i sin krets personer som är intresserade av geologi och mieralogi. Geologi är vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter. Mineralogi är läran om mineraler. Mineralogi ingår som en del av det större ämnesområdet berggrundsgeologi som studerar uppbyggnad och sammansättningen av berggrunden. Mer specifikt behandlar mineralogi mineralernas kristallografiska, fysikaliska och kemiska egenskaper samt deras bildning, förekomst och klassificering.